Voorwaarden

Als u uw paard stalt bij VDS Paarden conformeert u zich aan onze condities en voorwaarden. Die zijn als volgt:

 

 1. VDS Paarden, Wittensteinse Allee 1, 8278 AN Kamperveen, hierna te noemen VDS Paarden;
 2. ……………………………………………, wonende te ………………….. ……

aan de ………………………………………, hierna verder te noemen de klant;

 

In aanmerking nemende dat:

 • de klant een veulen/paard bezit, dat hij door VDS Paarden wenst te laten opfokken/stallen;
 • de opfok van veulens ondermeer inhoudt dat VDS Paarden aan de dieren onderdak, basisvoeding, weidegang en verzorging biedt;
 • partijen hun afspraken met betrekking tot de opfok schriftelijk willen vastleggen;

 

zijn overeen gekomen als volgt:

 

Artikel 1

 1. VDS Paarden stelt weidegang, stalling en verzorging aan de klant ter beschikking ten behoeve van veulens en paarden.
 2. De verzorging van het veulen/paard omvat onder meer het voeren, het onderhouden van de algemene conditie van het veulen/paard, het schoonhouden van de stal evenals een beperkte vorm van toezicht.

 

Artikel 2

 1. De overeenkomst gaat in op het moment dat het veulen/paard door de klant op het bedrijf van VDS Paarden wordt gebracht.
 2. Tenzij partijen anders overeenkomen, eindigt de overeenkomst op de dag waarop het veulen/paard wordt opgehaald en wel op het moment waarop het veulen/paard het bedrijf van VDS Paarden verlaat.

 

Artikel 3

 1. Het is VDS Paarden toegestaan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
 2. a) de klant ten aanzien van de betaling van de overeengekomen prijs in verzuim is;
 3. b) het veulen/paard tijdens de opfokperiode overlijdt, met dien verstande dat de opfokprijs tot aan
  het einde van de desbetreffende maand verschuldigd blijft.
 4. Het is de klant toegestaan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien VDS Paarden verzuimt het veulen/paard op deugdelijke wijze te verzorgen, en er ondanks een schriftelijke aanzegging, binnen 3 dagen na ontvangst daarvan, geen verbetering in deze situatie is opgetreden.
 5. Bij beëindiging van deze overeenkomst dient de klant het veulen/paard uiterlijk op de beëindigingdatum op te halen.
 6. De overeenkomst kan door VDS Paarden of door de klant per het einde van iedere maand worden opgezegd. De opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand.

 

Artikel 4

 1. Een kalenderjaar kent een weideseizoen, dat loopt van 1 mei tot en met 31 oktober van ieder jaar en een stalseizoen, dat loopt van 1 november tot en met 30 april in het daaropvolgende jaar.
 2. De opfokprijs voor het veulen/paard wordt jaarlijks vastgesteld aan het begin van het weide- en het stalseizoen. De prijs is gepubliceerd op www.vds-paarden.nl.
 3. De betaling van de opfokprijs geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum van de factuur verzonden aan de klant. Betaling dient plaats te vinden door overmaking van de verschuldigde opfokprijs op het door VDS Paarden aangegeven rekeningnummer, of door contante betaling aan VDS Paarden.

 

Artikel 5

 1. De klant draagt zorg voor het transport van het veulen/paard naar en van VDS Paarden.
 2. Bij aankomst van het veulen/paard op het terrein van VDS Paarden, controleert VDS Paarden de algehele conditie van het veulen/paard en de laatste ontwormingen en entingen.
 3. De basisopvoeding van het veulen/paard omvat het wennen aan een halster; dit in overleg met de klant.
 4. VDS Paarden voert het veulen/paard naar eigen inzicht, afhankelijk van de conditie en de behoefte van het betreffende dier.

 

Artikel 6

 1. Voor de stalling wordt gebruik gemaakt van een individuele stal.
 2. VDS Paarden bepaalt naar eigen inzicht de weidegang van het veulen/paard. Indien de weers­omstandigheden en de conditie van de wei dit toelaten, gaat het veulen/paard het gehele weideseizoen naar buiten. De zorg voor de paarden staat bij VDS Paarden voorop. Als het paard in het weideseizoen op stal staat vanwege slechte weersomstandigheden, slechte bodemgesteld­heid of ziekte/letsel, dan wordt het staltarief in rekening gebracht en dan is klant verplicht deze extra kosten te betalen.
 3. Tijdens het stalseizoen gaat het veulen/paard dagelijks een poosje naar buiten, alleen of in een groep, uitsluitend als de weersomstandigheden dat toelaten.

Artikel 7

 1. Het veulen/paard wordt naar inzicht van VDS Paarden een aantal keren per jaar ontwormd. De kosten van het ontwormen zijn niet bij de standaardprijs inbegrepen en worden afzonderlijk aan de klant in rekening gebracht
 2. Het veulen/paard wordt jaarlijks ingeënt tegen tetanus, influenza. Het veulen wordt tevens ingeënt tegen droes. Als klant dat wenst wordt het veulen/paard ook ingeënt tegen Rhinopneumonie. De kosten van het inenten zijn niet bij de standaardprijs inbegrepen en worden afzonderlijk aan de klant in rekening gebracht.
 3. In overleg met de klant, bepaalt VDS Paarden of het veulen/paardmedische verzorging of behandeling door een dierenarts nodig heeft. In beginsel geschiedt deze verzorging of behandeling door de dierenarts van VDS Paarden, tenzij de klant bij het aangaan van deze overeenkomst uitdrukkelijk aangeeft een andere dierenarts te wensen.
 4. In noodgevallen heeft VDS Paarden op grond van deze overeenkomst toestemming van de klant om de dierenarts van VDS Paarden in te schakelen. Of er sprake is van een noodgeval is ter beoordeling van VDS Paarden.
 5. De kosten van de veterinaire verzorging of behandeling zijn niet in de opfokprijs inbegrepen en worden rechtstreeks door de dierenarts aan de klant doorberekend, dan wel door VDS Paarden afzonderlijk aan de klant in rekening gebracht.

 

Artikel 8

 1. In het kader van de normale hoefverzorging van het veulen, beoordeelt VDS Paarden of er een hoefsmid ingeschakeld moet worden. In beginsel wordt hiervoor de hoefsmid van VDS Paarden benaderd, tenzij de klant bij het aangaan van deze overeenkomst uitdrukkelijk aangeeft een andere hoefsmid te wensen.
 2. In noodgevallen heeft VDS Paarden op grond van deze overeenkomst toestemming van de klant om de hoefsmid van VDS Paarden in te schakelen. Of er sprake is van een noodgeval is ter beoordeling van VDS Paarden.
 3. De reguliere kosten van de hoefsmid, betreffende het bekappen van de hoeven, alsmede de kosten voor speciale verrichtingen door de hoefsmid en/of van hoefbeslag zijn steeds voor rekening van de klant.

 

Artikel 9

 1. VDS Paarden is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade ontstaan op zijn terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van door VDS Paarden aangeboden producten.
 2. VDS Paarden is niet aansprakelijk voor schade aan het veulen/paard.
 3. VDS Paarden is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens VDS Paarden, die in zeer ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van VDS Paarden dient te worden betracht.
 4. De aansprakelijkheid van VDS Paarden voor alle kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor VDS Paarden zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen redelijkerwijs kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

 

Artikel 10

 1. Klant is aansprakelijk voor de schade aan VDS Paarden dan wel aan derden, die het gevolg is van de eigen gedragingen van zijn veulen/paard.
 2. De klant dient zijn veulen/paard zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Tevens dient de klant een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient uitdrukkelijk het risico van het bezit van een veulen/paard te verzekeren, ook indien het veulen/paard bij deerden verblijft. Bij het aangaan van onderhavige overeenkomst heeft VDS Paarden het recht om inzage in de polis te verlangen.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Kamperveen op ……………………..

 

VDS Paarden                                                                                     De klant

 

————————————–                                            —————————————-